Životopis

 

Pavel Nováček

E-mail: pavel.novacek@upol.cz

Datum a místo narození: 14. února 1961 ve Velkém Meziříčí

Stav: ženatý, tři děti

 

Vzdělání:

     Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana

          přírodního prostředí, 1980 - 1985

         1986: titul RNDr.

     Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 1985 - 1990

          disertační práce: Prognostické aspekty v krajinné ekologii

          1992: udělena hodnost CSc.

     Prírodovedecká fakulta UKF, Nitra, 2003 - 2005

          habilitační práce: Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva

          2005: udělena hodnost docent v oboru „environmentalistika“

 

Jazyky: anglicky, rusky

 

Současné zaměstnání:  - vedoucí Katedry rozvojových studií

                                         Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,

                                         17. listopadu 12, Olomouc, 771 46

 

Specializace: rozvojová studia, globální environmentální problémy,

                       udržitelný rozvoj

 

Výzkum:

-          člen řídící rady Millennium Project, Washington, D.C. (1998 – dosud), koordinátor Středoevropského výzkumného uzlu (Central European Node)

-          člen evaluačního panelu Evropské unie (DG Research) „Review of international S&T cooperation projects addressing integrated water resource management 1995 – 2005 (EU Water Initiative – Research Component), 2005

-          člen výzkumného týmu Centra sociálních a ekonomických strategií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (2000 – 2005)

-          koordinátor Letní školy rozvojové spolupráce pro země Visegrádské skupiny ve spolupráci s MŽP ČR (2002 – 2004)

-          koordinátor Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, ve spolupráci s UNDP

      (1998 – 2000) a MZV ČR (2001 – 2008)

-          koordinátor 5. modulu projektu projektu UNDP „K udržitelnému rozvoji České

      republiky – vytváření podmínek“; název modulu: „Globální souvislosti         

      udržitelného rozvoje (1998 – 2001) 

                 -     vedoucí projektu „Strategie udržitelného rozvoje pro Českou

                       republiku“,  financovaného Ministerstvem životního ČR (1991 – 1996)

 

Funkce:

              - vedoucí Katedry rozvojových studií Přf. UP (2007 – dosud)

              - člen Řídící rady Millennium Project a  koordinátor Millennium Project,

                Central European Node (1998 – dosud)

              - předseda České asociace Římského klubu (2008)  

              - člen komise Nadace Charty 77 pro udělování Ceny Josefa Vavrouška, od roku 2002

                 její předseda

              - člen Správní rady Fulbrightovy komise (2009 – dosud)

              - člen Vědecké rady Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze (2012 – dosud)

              - člen Oborové rady doktorandského studia „Mezinárodní rozvojová studia“ na 

                 Přírodovědecké fakulty UP (2010 – dosud)

              - člen Oborové komise doktorandského studia „Ochrana a využívání krajiny“ na

                Fakultě prírodných vied UKF Nitra

              - člen Oborové rady doktorandského studia „Environmentální studia“ na Centru pro

                otázky životního prostředí UK, Praha

              - člen Vědeckopedagogické rady oboru Vědy o Zemi, Přírodovědecká fakulta UP

                (2005dosud)

              - člen Expertního týmu pro vytváření metodiky kategorie A Místní Agendy 21 při

                Ministerstvu životního prostředí (od 2011) a předseda oponentního týmu pro

                hodnocení obcí kandidujících na kategorii A Místní Agendy 21 (od 2012)

              - předseda Správní rady Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého

                 kraje, o.p.s., (2004 – 2013)

              - ředitel Centra interdisciplinárních studií Univerzity Palackého v Olomouci (1996 –

                 2007)

              - člen redakční rady časopisu Životné prostredie (2007)

              - člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro biologii a ekologii (2010 –

                dosud)

              - člen pracovního týmu Ministerstva životního prostředí pro politiku životního

                 prostředí (2006)

              - předseda Strany pro otevřenou společnost (1998 – 2006)

              - předseda Akademického senátu Univerzity Palackého v letech 1993 - 1996

              - předseda regionální olomoucké pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život v

                letech 1995 - 1998

              - člen městského zastupitelstva v Olomouci v letech 1994 – 1998

 

Členství v organizacích:

             - člen Řídícího výboru Millennium Project, Washington, D.C.

             - Česká asociace Římského klubu

 

Stipendia: 1992: Eisenhower Exchange Fellowships, USA (9 týdnů)

                   1994: Salzburg Seminar (Environment and Diplomacy), Rakousko (1 týden)

                   1996: Fulbright Scholarship, USA (4 měsíce)

 

Ocenění:

1997: Pamětní medaile rektora UP vydaná v Roce Univerzity Palackého k 50. výročí 

          obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity jako ocenění přínosu pro Univerzitu

          Palackého v Olomouci

1991: 1. místo v soutěži časopisu Mladý svět „Hledáme dokonalé projekty“ s projektem

          „Ekologické předpoklady hospodaření v ZD Boršice u Buchlovic“

1990: 1. místo v soutěži časopisu Mladý svět „Hledáme dokonalé projekty“ s projektem

           „Ekologické předpoklady hospodaření v intenzívně využívané krajině“